春风本田e:NS1上市 售价17.5-21.8万元
春风本田e:NS1上市 售价17.5-21.8万元
  • Posted_by 完美体育-完美体育app下载-手机版
  • 2022-04-30

4月26日,春风本田e:NS1上市 ,新车共推出4款车型,售价区间为17.5-21.8万元。在质保方面,整车质保3年或者12万千米 ,三电体系质保8年或者15万千米,此外,新车将免费赠予充电桩 。

新车长宽高别离为4390/1790/1560妹妹 ,轴距为2610妹妹。外不雅设计与海外版H-RV比力靠近,与海内的缤智属于近亲,巨细定位也均可以画等号。设计方面 ,e:NS1 接纳全新 e:N Design 设计语言 ,前脸是标记性的关闭式前格栅,双侧狭长的 LED 灯带延长至“H 标”上方 。从侧面看,一条锐利的腰线从引擎盖延长至熏黑尾灯处 ,勾画出动感洗练的侧面线条。贯串式尾灯设计与前 LED 灯一唱一和,夜间效果更夺目。

e:NS1的内饰结构也以及品牌旗下燃油车/混动车有显著差异,中控部门经由过程平直线条勾画出条理感 ,搭配蓝色的气氛灯,进一步拉伸了视觉宽度 。在此根蒂根基上,新车还配备10.25英寸全液晶仪表盘。

年夜屏幕算“时兴货”了 ,15.2英寸中控屏内置了Honda CONNCET 3.0有AI语音助理、车家互联 、能量治理、OTA在线进级等,另有DMC驾驶员状况感知体系、降噪技能以及Honda EV Sound加快声浪。

配置方面,新车接纳同类常见的按键式换挡机构 ,电子手刹 、坡道辅助、自顺应巡航、车道偏离预警 、盲区监测、车道连结功效以及主动停车等驾驶辅助功效均没出缺席,对于于新手更为友好 。

e:NS1搭载高功率机电以及高密度电池,节制步伐集成高达 20000 多个场景算法 ,可以周详节制机电驱动力 ,让车辆起步时相应敏捷轻盈,加快时推违感统统,弯道中转向精准、操控细腻 ,刹车时减速匀称有度,另有 Honda EV Sound 加快声浪衬托气氛 。两个动力版本,最年夜功率别离为182马力(134千瓦)以及204马力(150千瓦)。配备的是68.8kWh的三元锂电池组。续航别离为420km以及510km 。

总结 :新车的价格照旧有必然欣喜的 ,虽然在产物力方面,说服力好像不是那末强,尤为是对于于中国市场来讲 ,但本田如许的传统车企在一些“传统项目”方面依旧拥有着强盛的上风。对于于e:NS1,在驾驶以及三电体系方面咱们依旧可以保留好奇。

完美体育-完美体育app下载-手机版

【读音】:

4yuè 26rì ,chūn fēng běn tián e:NS1shàng shì ,xīn chē gòng tuī chū 4kuǎn chē xíng ,shòu jià qū jiān wéi 17.5-21.8wàn yuán 。zài zhì bǎo fāng miàn ,zhěng chē zhì bǎo 3nián huò zhě 12wàn qiān mǐ ,sān diàn tǐ xì zhì bǎo 8nián huò zhě 15wàn qiān mǐ ,cǐ wài ,xīn chē jiāng miǎn fèi zèng yǔ chōng diàn zhuāng 。

xīn chē zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4390/1790/1560mèi mèi ,zhóu jù wéi 2610mèi mèi 。wài bú yǎ shè jì yǔ hǎi wài bǎn H-RVbǐ lì kào jìn ,yǔ hǎi nèi de bīn zhì shǔ yú jìn qīn ,jù xì dìng wèi yě jun1 kě yǐ huà děng hào 。shè jì fāng miàn ,e:NS1 jiē nà quán xīn e:N Design shè jì yǔ yán ,qián liǎn shì biāo jì xìng de guān bì shì qián gé shān ,shuāng cè xiá zhǎng de LED dēng dài yán zhǎng zhì “H biāo ”shàng fāng 。cóng cè miàn kàn ,yī tiáo ruì lì de yāo xiàn cóng yǐn qíng gài yán zhǎng zhì xūn hēi wěi dēng chù ,gōu huà chū dòng gǎn xǐ liàn de cè miàn xiàn tiáo 。guàn chuàn shì wěi dēng shè jì yǔ qián LED dēng yī chàng yī hé ,yè jiān xiào guǒ gèng duó mù 。

e:NS1de nèi shì jié gòu yě yǐ jí pǐn pái qí xià rán yóu chē /hún dòng chē yǒu xiǎn zhe chà yì ,zhōng kòng bù mén jīng yóu guò chéng píng zhí xiàn tiáo gōu huà chū tiáo lǐ gǎn ,dā pèi lán sè de qì fēn dēng ,jìn yī bù lā shēn le shì jiào kuān dù 。zài cǐ gēn dì gēn jī shàng ,xīn chē hái pèi bèi 10.25yīng cùn quán yè jīng yí biǎo pán 。

nián yè píng mù suàn “shí xìng huò ”le ,15.2yīng cùn zhōng kòng píng nèi zhì le Honda CONNCET 3.0yǒu AIyǔ yīn zhù lǐ 、chē jiā hù lián 、néng liàng zhì lǐ 、OTAzài xiàn jìn jí děng ,lìng yǒu DMCjià shǐ yuán zhuàng kuàng gǎn zhī tǐ xì 、jiàng zào jì néng yǐ jí Honda EV Soundjiā kuài shēng làng 。

pèi zhì fāng miàn ,xīn chē jiē nà tóng lèi cháng jiàn de àn jiàn shì huàn dǎng jī gòu ,diàn zǐ shǒu shā 、pō dào fǔ zhù 、zì shùn yīng xún háng 、chē dào piān lí yù jǐng 、máng qū jiān cè 、chē dào lián jié gōng xiào yǐ jí zhǔ dòng tíng chē děng jià shǐ fǔ zhù gōng xiào jun1 méi chū quē xí ,duì yú yú xīn shǒu gèng wéi yǒu hǎo 。

e:NS1dā zǎi gāo gōng lǜ jī diàn yǐ jí gāo mì dù diàn chí ,jiē zhì bù fá jí chéng gāo dá 20000 duō gè chǎng jǐng suàn fǎ ,kě yǐ zhōu xiáng jiē zhì jī diàn qū dòng lì ,ràng chē liàng qǐ bù shí xiàng yīng mǐn jié qīng yíng ,jiā kuài shí tuī wéi gǎn tǒng tǒng ,wān dào zhōng zhuǎn xiàng jīng zhǔn 、cāo kòng xì nì ,shā chē shí jiǎn sù yún chēng yǒu dù ,lìng yǒu Honda EV Sound jiā kuài shēng làng chèn tuō qì fēn 。liǎng gè dòng lì bǎn běn ,zuì nián yè gōng lǜ bié lí wéi 182mǎ lì (134qiān wǎ )yǐ jí 204mǎ lì (150qiān wǎ )。pèi bèi de shì 68.8kWhde sān yuán lǐ diàn chí zǔ 。xù háng bié lí wéi 420kmyǐ jí 510km。

zǒng jié :xīn chē de jià gé zhào jiù yǒu bì rán xīn xǐ de ,suī rán zài chǎn wù lì fāng miàn ,shuō fú lì hǎo xiàng bú shì nà mò qiáng ,yóu wéi shì duì yú yú zhōng guó shì chǎng lái jiǎng ,dàn běn tián rú xǔ de chuán tǒng chē qǐ zài yī xiē “chuán tǒng xiàng mù ”fāng miàn yī jiù yōng yǒu zhe qiáng shèng de shàng fēng 。duì yú yú e:NS1,zài jià shǐ yǐ jí sān diàn tǐ xì fāng miàn zán men yī jiù kě yǐ bǎo liú hǎo qí 。

发表评论