内斗?帝豪L 雷神Hi·X对于比秦PLUS DM-i,谁能获胜?
内斗?帝豪L 雷神Hi·X对于比秦PLUS DM-i,谁能获胜?
  • Posted_by 完美体育-完美体育app下载-手机版
  • 2022-04-30

文/土木

今朝可以说是国产插电混动市场的绝对于王者 ,按照比亚迪的官方数据,2021年比亚迪终端销量为730093辆,比拟去年增加了75.4%。此中 ,比亚迪卖患上最佳的车型就是秦plus dm-i ,整年售出194220辆,仅12月就售出25943辆 。

作为一直深耕纯电和插混范畴的比亚迪取患上云云亮眼的成就是理所固然的,但这其实不代表着其他的自立品牌在这一范畴没有了竞争力 ,相反,跟着各车企接踵发布了本身的混淆动力体系,今朝的海内混动市场的竞争更猛烈了。

4月26日 ,吉祥 帝豪L 雷神Hi·X ( 参数 丨 图片 )正式上市,作为一款补助后售价为12.98万元-14.58万元的紧凑型插混轿车,那末它的重要竞争敌手就锁定在了 比亚迪秦 PLUS DM-i上了。作为自立品牌中的两位实力选手 ,在一样搭载了自家最新的混动体系的环境下,谁能更胜一筹呢?对于于消费者来讲,谁又更具性价比呢?

家用属性对于比 ,二者相差不年夜

年夜部门用户买55KM续航的 秦PLUS DM-i 可能会拿来当油车使用,而吉祥 帝豪L 雷神 Hi·X的100千米纯电续航没有120千米版本的秦PLUS DM-i长,但又没有提供低续航版本的其他选择 ,以是在选择多样性来看 ,秦PLUS DM-i略胜一筹 。

秦PLUS DM-i今朝有55k千米以及120千米纯电续航两个版本,综合续航为1180/1245千米,馈电油耗为3.8L/100km 。L 雷神Hi·X在满油满电的环境下最年夜续航为1300千米 ,馈电油耗为3.8L/100km。账面数据来看,帝豪L并无较着上风,现实数据就要等新车上市后再验证了。

从车辆自己的定位上来看 ,二者都是家用属性较强的车型,以是实用性是消费者最体贴的问题 。好比在车身尺寸方面,比亚迪秦PULS DM-i的长宽高别离为 :4765妹妹/1837妹妹/1495妹妹 ,轴距2718妹妹。帝豪L雷神Hi·X车身尺寸的长宽高为:4735妹妹/1815妹妹/1478妹妹,轴距为2700妹妹,尺寸方面秦PULS DM-i会有所上风。

动力对于比 ,帝豪L雷神Hi·X动力更强

帝豪L雷神Hi·X搭载了1.5TD+3DHT雷神智擎混动体系,此中1.5TD涡轮增压缸内直喷可输出最年夜功率133kW,峰值扭矩290N·m ,官方百千米加快时间为6.9s ,传动体系接纳的是3挡电驱变速箱(DHT Pro) 。

秦PLUS DM-i搭载的是由1.5L天然吸气策动机+EHS电机耦合单位+刀片电池构成的混动体系,此中1.5L策动机的最年夜功率为81KW,最年夜扭矩为135N·m。续航方面分为2个版本 ,此中55km续航车型机电最年夜功率是132kW,峰值扭矩316N·m,官方百千米加快时间为7.9s;120km续航版车型机电最年夜功率145kW ,峰值扭矩325N·m,官方百千米加快时间为7.3s。

二者的动力数据来看相差也是不年夜的,但在亏电环境以及高速行驶时 ,帝豪L 雷神Hi·X的策动机和3挡变速箱的动力上风会更较着 。

混动技能对于比,标的目的差别

比亚迪的混动体系中,策动机输出轴并不是直连机电 ,而是由一组聚散器卖力耦合/解耦,当车速跨越60km/h,跟着聚散器闭合 ,策动机以及同轴机电的动力输出就能以及别的一条轴上的机电举行功率/转速耦合 ,从而直接给车轮提供动力。

低速时策动机不会参与驱动,年夜大都工况都由机电卖力以是机电功率更高,纯电行驶的动力性更强。

吉祥雷神混动则是别的一种设计思绪 ,不光策动机输出轴结尾有一组聚散器,策动机停转时也不影响机电驱动,实现电机解耦 ;此外 ,同轴结构的双机电之间另有两组行星齿轮,可以举行机电耦合以及功率分流 。

由于多了三个物理挡位,以是低速时策动机也能参与;除了此以外 ,纯电模式下,机电也能够经由过程行星齿轮组举行调速,也能起到放年夜扭矩 ,降低低转噪音的作用。

放在两车来看,秦PLUS DM-i就会在纯电行驶或者者串联模式下经由过程机电包管动力性;帝豪L雷神Hi·X则能在各工况都有较强的动力。

总结:

综合来讲,帝豪L 雷神Hi·X以及秦PLUS DM-i二者的差异其实不年夜 ,秦PLUS DM-i拥有更年夜的空间以及更多的选择 ;帝豪L 雷神Hi·X则是平衡成长 ;至于一样是混动体系 ,秦PLUS DM-i经由过程更年夜功率的机电在纯电行驶方面体验更好,帝豪L雷神Hi·X则连结了平衡的特色,但整体来看动力性依然赛过秦PLUS DM-i;以是消费者在确定本身的需求以后按需选择便可 。

完美体育-完美体育app下载-手机版

【读音】:

wén /tǔ mù

jīn cháo kě yǐ shuō shì guó chǎn chā diàn hún dòng shì chǎng de jué duì yú wáng zhě ,àn zhào bǐ yà dí de guān fāng shù jù ,2021nián bǐ yà dí zhōng duān xiāo liàng wéi 730093liàng ,bǐ nǐ qù nián zēng jiā le 75.4%。cǐ zhōng ,bǐ yà dí mài huàn shàng zuì jiā de chē xíng jiù shì qín plus dm-i,zhěng nián shòu chū 194220liàng ,jǐn 12yuè jiù shòu chū 25943liàng 。

zuò wéi yī zhí shēn gēng chún diàn hé chā hún fàn chóu de bǐ yà dí qǔ huàn shàng yún yún liàng yǎn de chéng jiù shì lǐ suǒ gù rán de ,dàn zhè qí shí bú dài biǎo zhe qí tā de zì lì pǐn pái zài zhè yī fàn chóu méi yǒu le jìng zhēng lì ,xiàng fǎn ,gēn zhe gè chē qǐ jiē zhǒng fā bù le běn shēn de hún xiáo dòng lì tǐ xì ,jīn cháo de hǎi nèi hún dòng shì chǎng de jìng zhēng gèng měng liè le 。

4yuè 26rì ,jí xiáng dì háo L léi shén Hi·X ( cān shù shù tú piàn )zhèng shì shàng shì ,zuò wéi yī kuǎn bǔ zhù hòu shòu jià wéi 12.98wàn yuán -14.58wàn yuán de jǐn còu xíng chā hún jiào chē ,nà mò tā de zhòng yào jìng zhēng dí shǒu jiù suǒ dìng zài le bǐ yà dí qín PLUS DM-ishàng le 。zuò wéi zì lì pǐn pái zhōng de liǎng wèi shí lì xuǎn shǒu ,zài yī yàng dā zǎi le zì jiā zuì xīn de hún dòng tǐ xì de huán jìng xià ,shuí néng gèng shèng yī chóu ne ?duì yú yú xiāo fèi zhě lái jiǎng ,shuí yòu gèng jù xìng jià bǐ ne ?

jiā yòng shǔ xìng duì yú bǐ ,èr zhě xiàng chà bú nián yè

nián yè bù mén yòng hù mǎi 55KMxù háng de qín PLUS DM-i kě néng huì ná lái dāng yóu chē shǐ yòng ,ér jí xiáng dì háo L léi shén Hi·Xde 100qiān mǐ chún diàn xù háng méi yǒu 120qiān mǐ bǎn běn de qín PLUS DM-izhǎng ,dàn yòu méi yǒu tí gòng dī xù háng bǎn běn de qí tā xuǎn zé ,yǐ shì zài xuǎn zé duō yàng xìng lái kàn ,qín PLUS DM-iluè shèng yī chóu 。

qín PLUS DM-ijīn cháo yǒu 55kqiān mǐ yǐ jí 120qiān mǐ chún diàn xù háng liǎng gè bǎn běn ,zōng hé xù háng wéi 1180/1245qiān mǐ ,kuì diàn yóu hào wéi 3.8L/100km。L léi shén Hi·Xzài mǎn yóu mǎn diàn de huán jìng xià zuì nián yè xù háng wéi 1300qiān mǐ ,kuì diàn yóu hào wéi 3.8L/100km。zhàng miàn shù jù lái kàn ,dì háo Lbìng wú jiào zhe shàng fēng ,xiàn shí shù jù jiù yào děng xīn chē shàng shì hòu zài yàn zhèng le 。

cóng chē liàng zì jǐ de dìng wèi shàng lái kàn ,èr zhě dōu shì jiā yòng shǔ xìng jiào qiáng de chē xíng ,yǐ shì shí yòng xìng shì xiāo fèi zhě zuì tǐ tiē de wèn tí 。hǎo bǐ zài chē shēn chǐ cùn fāng miàn ,bǐ yà dí qín PULS DM-ide zhǎng kuān gāo bié lí wéi :4765mèi mèi /1837mèi mèi /1495mèi mèi ,zhóu jù 2718mèi mèi 。dì háo Lléi shén Hi·Xchē shēn chǐ cùn de zhǎng kuān gāo wéi :4735mèi mèi /1815mèi mèi /1478mèi mèi ,zhóu jù wéi 2700mèi mèi ,chǐ cùn fāng miàn qín PULS DM-ihuì yǒu suǒ shàng fēng 。

dòng lì duì yú bǐ ,dì háo Lléi shén Hi·Xdòng lì gèng qiáng

dì háo Lléi shén Hi·Xdā zǎi le 1.5TD+3DHTléi shén zhì qíng hún dòng tǐ xì ,cǐ zhōng 1.5TDwō lún zēng yā gāng nèi zhí pēn kě shū chū zuì nián yè gōng lǜ 133kW,fēng zhí niǔ jǔ 290N·m,guān fāng bǎi qiān mǐ jiā kuài shí jiān wéi 6.9s,chuán dòng tǐ xì jiē nà de shì 3dǎng diàn qū biàn sù xiāng (DHT Pro)。

qín PLUS DM-idā zǎi de shì yóu 1.5Ltiān rán xī qì cè dòng jī +EHSdiàn jī ǒu hé dān wèi +dāo piàn diàn chí gòu chéng de hún dòng tǐ xì ,cǐ zhōng 1.5Lcè dòng jī de zuì nián yè gōng lǜ wéi 81KW,zuì nián yè niǔ jǔ wéi 135N·m。xù háng fāng miàn fèn wéi 2gè bǎn běn ,cǐ zhōng 55kmxù háng chē xíng jī diàn zuì nián yè gōng lǜ shì 132kW,fēng zhí niǔ jǔ 316N·m,guān fāng bǎi qiān mǐ jiā kuài shí jiān wéi 7.9s;120kmxù háng bǎn chē xíng jī diàn zuì nián yè gōng lǜ 145kW,fēng zhí niǔ jǔ 325N·m,guān fāng bǎi qiān mǐ jiā kuài shí jiān wéi 7.3s。

èr zhě de dòng lì shù jù lái kàn xiàng chà yě shì bú nián yè de ,dàn zài kuī diàn huán jìng yǐ jí gāo sù háng shǐ shí ,dì háo L léi shén Hi·Xde cè dòng jī hé 3dǎng biàn sù xiāng de dòng lì shàng fēng huì gèng jiào zhe 。

hún dòng jì néng duì yú bǐ ,biāo de mù de chà bié

bǐ yà dí de hún dòng tǐ xì zhōng ,cè dòng jī shū chū zhóu bìng bú shì zhí lián jī diàn ,ér shì yóu yī zǔ jù sàn qì mài lì ǒu hé /jiě ǒu ,dāng chē sù kuà yuè 60km/h,gēn zhe jù sàn qì bì hé ,cè dòng jī yǐ jí tóng zhóu jī diàn de dòng lì shū chū jiù néng yǐ jí bié de yī tiáo zhóu shàng de jī diàn jǔ háng gōng lǜ /zhuǎn sù ǒu hé ,cóng ér zhí jiē gěi chē lún tí gòng dòng lì 。

dī sù shí cè dòng jī bú huì cān yǔ qū dòng ,nián yè dà dōu gōng kuàng dōu yóu jī diàn mài lì yǐ shì jī diàn gōng lǜ gèng gāo ,chún diàn háng shǐ de dòng lì xìng gèng qiáng 。

jí xiáng léi shén hún dòng zé shì bié de yī zhǒng shè jì sī xù ,bú guāng cè dòng jī shū chū zhóu jié wěi yǒu yī zǔ jù sàn qì ,cè dòng jī tíng zhuǎn shí yě bú yǐng xiǎng jī diàn qū dòng ,shí xiàn diàn jī jiě ǒu ;cǐ wài ,tóng zhóu jié gòu de shuāng jī diàn zhī jiān lìng yǒu liǎng zǔ háng xīng chǐ lún ,kě yǐ jǔ háng jī diàn ǒu hé yǐ jí gōng lǜ fèn liú 。

yóu yú duō le sān gè wù lǐ dǎng wèi ,yǐ shì dī sù shí cè dòng jī yě néng cān yǔ ;chú le cǐ yǐ wài ,chún diàn mó shì xià ,jī diàn yě néng gòu jīng yóu guò chéng háng xīng chǐ lún zǔ jǔ háng diào sù ,yě néng qǐ dào fàng nián yè niǔ jǔ ,jiàng dī dī zhuǎn zào yīn de zuò yòng 。

fàng zài liǎng chē lái kàn ,qín PLUS DM-ijiù huì zài chún diàn háng shǐ huò zhě zhě chuàn lián mó shì xià jīng yóu guò chéng jī diàn bāo guǎn dòng lì xìng ;dì háo Lléi shén Hi·Xzé néng zài gè gōng kuàng dōu yǒu jiào qiáng de dòng lì 。

zǒng jié :

zōng hé lái jiǎng ,dì háo L léi shén Hi·Xyǐ jí qín PLUS DM-ièr zhě de chà yì qí shí bú nián yè ,qín PLUS DM-iyōng yǒu gèng nián yè de kōng jiān yǐ jí gèng duō de xuǎn zé ;dì háo L léi shén Hi·Xzé shì píng héng chéng zhǎng ;zhì yú yī yàng shì hún dòng tǐ xì ,qín PLUS DM-ijīng yóu guò chéng gèng nián yè gōng lǜ de jī diàn zài chún diàn háng shǐ fāng miàn tǐ yàn gèng hǎo ,dì háo Lléi shén Hi·Xzé lián jié le píng héng de tè sè ,dàn zhěng tǐ lái kàn dòng lì xìng yī rán sài guò qín PLUS DM-i;yǐ shì xiāo fèi zhě zài què dìng běn shēn de xū qiú yǐ hòu àn xū xuǎn zé biàn kě 。

发表评论